Uslovi korišćenja i prodaje

1. OPŠTI USLOVI
1.1 Informacije o uslovima
1.2 Pravo intelektualne svojine
1.3 Korišćenje internet stranice
1.4 Obrada ličnih podataka
1.5 Sigurnost i zaštita podataka
1.6 Informacije o proizvodima 
1.7 Dostupnost

2. PORUDŽBINA
2.1 Registracija
2.2 Porudžbina
2.3 Plaćanje
2.4 Cena 

3. ISPORUKA
3.1 Opšti podaci
3.2 Naknada i uslovi isporuke
3.3 Ograničenja kod isporuke
3.4 Dogovaranje isporuke
3.5 Rok isporuke 

4.  REKLAMACIJA PROIZVODA  I ODUSTAJANJE OD UGOVORA
4.1 Postupak reklamacija  
4.2 Odustajanje od ugovora 

 

 

1. OPŠTI USLOVI

1.1 Informacije o uslovima korišćenja

Uslovima korišćenja definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (u daljem tekstu: „Korisnik“ ili  „Kupac“) omogućavaju kupovinu suplemenata, kozmetičkih preparata, opremu za bebe, preparata za lepotu, vitamina, kao i drugih proizvoda i usluga iz ponude Apotekarska ustanova „Oaza zdravlja“.

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o obligacionim odnosima kao i ostali važeći propisi Republike Srbije. 

Pre započinjanja procesa kupovine preko internet sajta Apotekarska ustanova “Oaza zdravlja“, potrebno je pažljivo pročitati „Uslove korišćenja“, i upoznati se sa pravima i obavezama. Ovu internet stranicu uređuje Apotekarska ustanova "Oaza zdravlja" sa sedištem na adresi Kanarevo brdo 42, 11000 Beograd, broj registarskog uloška: XII Fi 465/06, PS Beograd, matični broj: 17670352, PIB: 104759881 (u daljem tekstu: AU “Oaza zdravlja”).
Isporuka proizvoda kupljenih preko internet sajta Apotekarska ustanova “Oaza zdravlja“ vrši se na području Republike Srbije.

AU “Oaza zdravlja” pruža interaktivnu uslugu pregleda i kupovine na internet stranici http://oazazdravlja.rs.

Ova usluga se sastoji od pružanja informacija i sadržaja na internet sajtu, kao i od upravljanja istim. Pojam internet sajt u „Uslovima korišćenja“ podrazumeva sve stranice koje su objavljene na internetu u okviru internet adrese http://oazazdravlja.rs

Apotekarska ustanova “Oaza zdravlja” zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, kao i u slučaju da je neophodno usklađivanje sa propisima i Zakonima Republike Srbije ili ukoliko je to neophodno u slučaju promena internih procedura i načina poslovanja AU “Oaza zdravlja“, kao i u slučaju unapređenja usluga u cilju poboljšanja zadovoljstva Kupca i brzine porudžbina preko internet sajta. Izmene koje budu napravljene biće objavljene na internet sajtu i stupiće na snagu odmah po objavljivanju i važiće isključivo za nove porudžbine registrovane posle objavljivanja na internet stranici. Ukoliko korisnik ne dostavi AU “Oaza zdravlja” prigovor na izmenu ili ukoliko ne otkaže ugovorenu porudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene uslove korišćenja. Korisnik/Kupac je u obavezi da proveri Uslove korišćenja na odgovarajućim stranicama ili sekcijama internet sajta pre svake porudžbine jer su moguće izmene u periodima između poseta. 

Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koji se odnose i na korišćenje internet sajta od strane Kupaca.

Posle završene registracije na internet sajtu, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su sa istima upoznati i u potpunosti saglasni sa ovde iznesenim Uslovima korišćenja, kao i da prihvataju korišćenje internet sajta u skladu sa njima i da su lično odgovorni za zaštitu šifara (lozinki) na mestima na kojima postoje.

1.2 Pravo intelektualne svojine
Sav sadržaj i materijali objavljeni na internet sajtu su u vlasništvu Apotekarska ustanova "Oaza zdravlja", osim na linkovima i sadržajima gde je navedeno da je reč o spoljnim tj. eksternim linkovima ka zvaničnim sajtovima na internetu zdravstvenih institucija i agencija Republike Srbije. Upotreba sadržaja ove internet stranice bez izričitog pristanka AU "Oaza zdravlja" nije u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime Apotekarska ustanova "Oaza zdravlja" i odgovarajući grafički prikaz takođe su zaštitni znakovi AU "Oaza zdravlja" i podležu propisima koji štite intelektualnu svojinu.

1.3 Korišćenje internet stranice
Kupac i/ili Registrovani korisnik izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. AU “Oaza zdravlja”, niti iko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružaoca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovog internet sajta neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovog internet sajta, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih preko ovog internet sajta. 
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu, običnu štetu i izmaklu korist  moguće povrede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Kupca/Registrovanog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom AU. "Oaza zdravlja" odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružaoca usluga.

Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da AU “Oaza zdravlja” nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrovani korisnik.

Ni u kojem slučaju AU. "Oaza zdravlja", ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovog internet sajta, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovog internet sajta. Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovog internet sajta.

Kupac/Registrovani korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući, ali ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet sajta AU "Oaza zdravlja" internet prodaje te sve sa tim povezane troškove. AU “Oaza zdravlja” nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Registrovanog korisnika, koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovog internet sajta.
U svrhu izbegavanja svake sumnje i dvoumljenja oko odricanja odgovornosti od strane AU "Oaza zdravlja", Kupcu/Registrovanom korisniku neće biti uskraćena propisima zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s AU "Oaza zdravlja".

Kupac/Registrovani korisnik može u bilo kojem trenutku ostvariti kontakt i zatražiti izmene, dopune ili brisanje pogrešnog unosa.

1.4 Obrada ličnih podataka
Registracijom na http://oazazdravlja.rs/ Kupac/Registrovani korisnik daje pristanak tj. saglasnost da AU “Oaza zdravlja” i njeni poslovni partneri, odnosno kurirske službe prikupljaju, obrađuju te međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke: lične podatke Kupca/Registrovanog korisnika navedene u registracionom obrascu. Kupac/Registrovani korisnik je upoznat sa pravom da u svakom trenutku mogu u potpunosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Svi lični podaci koje Kupac/Registrovani korisnik pošalje u sklopu registracije i kupovine preko internet sajta biće zaštićeni u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije. 

Internet sajt http://oazazdravlja.rs/ koristi „kolačiće“ tokom postupka kupovine kako bi internet sajt mogao da prepozna i pamti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupovine.

Sve stranice AU "Oaza zdravlja" internet sajta na kojima se vrši razmena poverljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta, itd.) zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmenu podataka između korisnikovog pretraživača i internet sajta AU "Oaza zdravlja".

1.5 Sigurnost i zaštita podataka
Apotekarska ustanova “Oaza zdravlja” osiguraće korisniku privatnost i zaštitu ličnih podataka, lozinki i svih ostalih detalja na svom internet sajtu http://oazazdravlja.rs/ u skladu s Politikom privatnosti. Prilikom registracije na internet sajtu http://oazazdravlja.rs/, korisnik treba da kreira lozinku koju mora zadržati samo za sebe i ne sme je deliti s drugim licima. Korisnik je odgovoran za sve radnje i porudžbine izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisničko ime i lozinka zaštićeni su upotrebom SSL sigurnosnog protokola. Veza između stranice i korisnikovog internet pretraživača osigurana je SSL sertifikatom, dok sigurnost plaćanja osigurava finansijska ustanova u skladu sa svojim protokolima i sertifikatima. 

Slanjem nekih informacija ili materijala AU "Oaza zdravlja", Kupac/Registrovani korisnik daje AU "Oaza zdravlja" neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, menjanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se takođe slaže da AU “Oaza zdravlja” može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, AU “Oaza zdravlja” neće objaviti ime Kupca/Registrovanog korisnika ili na drugi način objaviti činjenicu da joj je isti poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Kupca/Registrovanog korisnika za korišćenje njegovog imena; ili (b) prethodno obavesti Kupca/Registrovanog korisnika da će materijali ili druge informacije poslate na određeni deo ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeni zajedno sa imenom kupca; ili (c) je obavezna da to učini po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Kupca/Registrovanog korisnika ne smatra se poverljivom. Ukoliko određene internet stranice dozvoljavaju objavu komunikacije koju će AU “Oaza zdravlja” tretirati kao poverljivu, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet sajtu, Kupac/Registrovani korisnik daje AU "Oaza zdravlja" pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu. 

Materijali koji su poslati ili dostupni putem internet sajta neće se smatrati tajnim ili poverljivim, kao niti poslovnom tajnom. Dostavljanjem materijala putem internet sajta AU “Oaza zdravlja” ovlašćena je da isti neograničeno koristiti u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka kupaca - korisnika Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da vam isporučimo željene proizvode, kao i da vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima osim za dostavu proizvoda. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

1.6 Informacije o proizvodima
Kupovina proizvoda preko internet sajta je drugačija u odnosu na kupovinu u apotekama „Oaza zdravlja“ i potrebno je obratiti pažnju da pojedine detalje:

• Boja proizvoda koja je prikazana na fotografijama može se razlikovati od one u stvarnosti, jer su fotografije, ilustracije i prikazi proizvoda isključivo u informativne svrhe.   • Prikazane dimenzije i oblik proizvoda takođe u stvarnosti mogu biti drugačiji od prikazanog na internet sajtu. 

• Cene proizvoda izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om odnose se na  kupovinu preko internet sajta
• Postoji mogućnost da nisu svi proizvodi, akcije, promocije i popusti u isto vreme dostupni preko internet sajta http://oazazdravlja.rs/ i apotekama „Oaza zdravlja“.

 • AU “Oaza zdravlja” ne može snositi odgovornost za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, ilustracijama te greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.  
1.7 Dostupnost
AU “Oaza zdravlja” zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, AU “Oaza zdravlja” kupcu neisporučenog, a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, nezavisno od razloga za povlačenje proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge.

 

2. PORUDŽBINA

2.1 Registracija
Za kupovinu preko internet sajta potrebno je da korisnik koji želi da se registruje ima najmanje 18 godina. Korisnik, odnosno Kupac je odgovoran za ispravnost unetih podataka prilikom kupovine.

2.2 Porudžbina
Svi proizvodi koji se nalaze na internet sajtu AU “Oaza zdravlja” se poručuju elektronskim putem tj. preko sajta i smatraju se poručenim u trenutku kada Kupac prođe celi proces porudžbine, posle čega Kupac biva obavešten u vidu potvrde porudžbine na e-mail adresu navedenu u svojim podacima. 

Posle izrade i procesa poručivanja, kao i potvrde prijema, porudžbine na navedenu e-mail adresu Kupac će dobiti potvrdu da je AU “Oaza zdravlja” primila porudžbinu. 

Posle prijema e-maila iz prethodne tačke, porudžbina se više ne može menjati online tj. preko internet sajta, već isključivo putem kontaktiranja AU “Oaza zdravlja” i korisničke podrške slanjem e-maila na adresu customers@oazazdravlja.rs ili pozivom na broj telefona 063/110-58-04 (od ponedeljka do petka od 08:00 do 16:00).

Ako poručeni proizvodi nisu dostupni u magacinu, zaposleni AU "Oaza zdravlja" će kontaktirati kupca posle slanja potvrde o prijemu porudžbine.

Ugovor se smatra zaključenim kada Kupac primi putem e-maila potvrdu da je njegova porudžbina prihvaćena. 

AU “Oaza zdravlja” će nastojati da dostavi sve proizvode koje je Kupac poručio, ali zadržava pravo da odbije nalog/porudžbinu u slučajevima više sile ili u slučajevima kada je izvršenje ugovorne obaveze znatno otežano. Ako AU “Oaza zdravlja” odbije nalog, Kupac će o tome biti obavešten nakon prijema potvrde o primanju porudžbine. 

2.3 Plaćanje
Plaćanje se vrši online platnim karticama koje su jasno naznačene na internet sajtu u vidu logotipa. Platne kartice, kreditne i debitne, koje je moguće koristiti su Maestro, Mastercard, American Express, Viza, Viza electron i Dina. Plaćanje je takođe moguće i pouzećem pri preuzimanju proizvoda dostavljenih od strane kurirske službe.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, AU „Oaza zdravlja“ je u obavezi da povraćaj izvrši putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja ili uplatom na dinarski tekući račun.

Troškak dostave nije uključen u u cenu proizvoda. Za isnos računa do 4500 dinara trošak dostave će biti izražen kroz cenovnik City Express-a (pogledajte ovde).   Za iznos računa preko 4.500 dinara trošak dostave je besplatan.

2.4 Cena
Sve prikazane cene su izražene u dinarima (RSD) i uključuju PDV. Poručeni proizvodi će biti isporučeni prema cenama važećim na dan porudžbine i koje su objavljene na internet sajtu. Uslovi plaćanja, cene, promocije i akcijske ponude su važeće isključivo u trenutku potvrde porudžbine i mogu biti promenjene bez prethodne najave. U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade porudžbine, ili cena na internet sajtu iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, AU “Oaza zdravlja” će omogućiti Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu, promenjenu cenu.

 

3. ISPORUKA

3.1 Opšti podaci
AU “Oaza zdravlja” izvršava uslugu isporuke samostalno ili takvu uslugu pruža preko kurirske službe koju angažuje po ugovoru . Oaza zdravlja ima zaključen ugovor o saradnji sa kurirskom službom City Express d.o.o. Beograd (www.cityexpress.rs).

Proizvodi koje je Kupac poručio biće isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema porudžbine.

Kupac obezbeđuje prisustvo punoletne osobe na adresi iz porudžbine, a u svrhu preuzimanja proizvoda. Kurirska služba koja je angažovana za dostavu će pokušati da isporuče proizvode dva puta. 
Posle završene isporuke Kupac je u obavezi da potpiše potvrdu o preuzimanju. Ukoliko Kupac odluči da ne potpiše potvrdu o prijemu, isporuka će se smatrati odbijenom. Takođe, ukoliko Kupac nije dostupan na adresi iz bilo kojeg razloga, AU “Oaza zdravlja” ne može preuzeti odgovornost za ugovoreni termin isporuke. 

Ukoliko isporuka ne bude uspešna, proizvodi će biti vraćeni u AU. “Oaza zdravlja”, dok će porudžbina kupca biti otkazana, a novac će biti vraćen Kupcu. 
 
Za povraćaj novca, Kupac je u obavezi da ostvari kontakt sa AU “Oaza zdravlja” slanjem e-maila customers@oazazdravlja.rs ili pozivom na broj telefona 063/110-58-04 (od ponedeljka do petka od 08:00 do 16:00). Nakon poziva telefonom potrebno je broj tekućeg računa dostaviti na e-mejl customers@oazazdravlja.rs.

3.2 Naknada i uslovi isporuke
Sve porudžbine Kupaca koje budu ostvarene preko internet sajta http://oazazdravlja.rs/  podrazumevaju da usluga isporuke predstavlja dodatni trošak pored ugovorene cene proizvoda, odnosno u ceni proizvoda iz ponude nije sadržana cena dostave/isporuke proizvoda, koja pada na teret kupca, osim  u slučaju kada je porudžbina viša od 4500 dinara, kada je porudžbina besplatna.

Oaza zdravlja usluge kurirskih službi inicira po potvrdi porudžbine od strane kupca. Apoteka Oaza zdravlja će nastojati da sve porudžbine koje su potvrđene budu isporučene u roku od 48 sati. Ukoliko je reč o porudžbinama koje su poručene petkom posle 12h i danima vikenda (subota i nedelja),  za njih se dostava vrši kao za porudžbine izvršene u ponedeljak .

Za sve online porudžbine u vrednosti preko 4.500 dinara isporuka je besplatna.

Troškovi dostave za porudžbine u vrednosti ispod 4.500 dinara snosi kupac.

Cena isporuke koju plaća kupac je utvrđena cenama isporuka službe City express d.o.o. Beograd:

Masa pošiljke u kilogramima Cena po jednoj pošiljci (RSD) PDV (20%) Cena po jednoj pošiljci sa PDV-om (RSD)
do 1kg 287,39 57,48 344,87
1-2 328,28 65,66 393,94
2-5 393,95 78,79 472,74
5-10 492,43 98,49 590,92
10-20 738,65 147,73 886,38
20-30 984,86 196,97 1181,83
30-50 1559,36 311,87 1871,23

 

Za pošiljke mase preko navedenih, svaki sledeći kilogram naplaćuje se dodatno 57,13 dinara sa PDV-om.

Ukoliko kupac izabere plaćanje pouzećem, postoji dodatni trošak za dostavu, koji se odnosi na povrat otkupnine, u iznosu od 65 RSD (78 RSD sa PDV-om).

Ukoliko kupac izabere plaćanje karticom ili uplatom u banci, trošak otkupnine se ne uračunava u trošak dostave.

Trošak usluge kurirske službe nije uključen u iznos porudžbine i plaća ga kupac prilikom preuzimanja paketa direktno kuriru. Plaćenje kuriru je isključivo gotovinom.

Cene i vremena isporuke odnose se na isporuke na teritoriji Republike Srbije. Za sva dodatna pitanja vezana za isporuku možete nas kontaktirati putem mejla: customers@oazazdravlja.rs ili  pozivom na broj  063/110-58-04 radnim danom u periodu od 8 do 16h.

Ukoliko Kupac u očekivanom roku ne primi robu ili obaveštenje o isporuci, dužan je da o tome obavesti AU „Oaza zdravlja“ kako bi preduzeli dalje korake u smislu traženja pošiljke ili kako bi poslali novu pošiljku na adresu koju je kupac naveo.

3.3 Ograničenja kod isporuke
Isporuka poručenih proizvoda može biti obustavljena zbog više sile na koju AU"Oaza zdravlja" ne može da utiče, kao i zbog radnji ili okolnosti koje nije bilo moguće predvideti uključujući, ali ne ograničavajući se npr.: na prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice usled vremenskih nepogoda, oštećenja ili radova na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U takvim slučajevima AU "Oaza zdravlja" će uložiti maksimalne napore kako bi sa kupcem dogovorili novi termin isporuke.

3.4 Dogovaranje isporuke
Isključivo Kupac je odgovoran za obezbeđivanje mogućnosti prihvatanja isporuke na adresi koja je navedena u porudžbini. Ukoliko Kupac nije u mogućnosti da lično primi isporuku, potrebno je da obezbedi prisustvo punoletne osobe. Kurirska služba neće isporučiti proizvode za koje nije potpisana potvrda o preuzimanju. 

Kupac je dužan, u što kraćem roku, da obavesti AU  "Oaza zdravlja" o bilo kojim mogućim poteškoćama oko preuzimanja robe. AU Apoteka "Oaza zdravlja" neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta kupca. 

Kada se roba isporuči kupcu ili osobi koja je primila robu, Kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenja proizvoda.

3.5 Rok isporuke

Apoteka Oaza zdravlja će nastojati da sve porudžbine koje su potvrđene budu isporučene u u što kraćem roku. Ukoliko je reč o porudžbinama koje su poručene petkom posle 12h i danima vikenda (subota i nedelja),  za njih se dostava vrši kao za porudžbine izvršene u ponedeljak .

 

4.  REKLAMACIJA PROIZVODA  I ODUSTAJANJE OD UGOVORA

4.1 Postupak reklamacija  

Reklamaciju na robu kupljenu preko internet sajta AU “Oaza zdravlja” kupac može da izjavi usmeno u objektu AU “Oaza zdravlja" Ogranak XXVI, Dr. Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, telefonom 063/110-58-04, pisanim putem AU “Oaza zdravlja” Ogranak XXVI, Dr. Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, elektronskim putem na e-mail reklamacije@oazazdravlja.rs isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.
  
Apotekarska ustanova “Oaza zdravlja” je dužna da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije Kupca.

Apotekarska ustanova “Oaza zdravlja”  je dužna da Kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacija, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacija, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru Kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Apotekarska ustanova „Oaza zdravlja“ je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor AU “Oaza zdravlja” na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.

AU „Oaza zdravlja“ je dužna da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

Ukoliko AU “Oaza zdravlja” iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Nemogućnost Kupca da dostavi AU. „Oaza zdravlja“ ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Apotekarska ustanova “Oaza zdravlja” je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca pretpostavlja se da je nesobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. 
Kupac koji je obavestio AU “Oaza zdravlja” o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od AU “Oaza zdravlja” da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Ukoliko postoji nesaobraznost robe, Kupac je posle prihvaćene reklamacije može vratiti o trošku AU „Oaza zdravlja“ putem kurirske službe sa kojom AU „Oaza zdravlja“ ima zaključen ugovor, a to je City Express (www.cityxpress.rs) ili lično doneti u Ogranak apoteka XXVI, Dr. Milutina Ivkovića 2a u Beogradu.

Kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sl. .
Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe.
Odgovor AU „Oaza zdravlja“ na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.
Ovlašćena osoba AU“Oaza zdravlja” za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane Kupca koji je robu kupio preko internet sajta AU “Oaza zdravlja”, u reklamacioni list koji daje/dostavlja Kupcu unosi sledeće podatke: Ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija. 
Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane AU “Oaza zdravlja” koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka.
Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. 
O odluci reklamacije ovlašćeno lice obaveštava Kupca pisanim putem, slanjem obaveštenja elektronskim putem.
Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret AU “Oaza zdravlja”.

4.2 Odustajanje od ugovora 

Kupac ostvaruje pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija Izjavom o odustajanju od ugovora u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a nije prevoznik.
Obrazac za odustanak Kupac može preuzeti ovde
Odustajanjem od ugovora Kupac se oslobađa svih obaveza, osim obaveza plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustajanja od ugovora.
Roba koje Kupac vraća mora biti nekorišćena, neoštećena i u originalnoj ambalaži, a Kupac uz obrazac – Izjavu
o odustajanju od ugovora mora priložiti račun ili drugi dokaz o uplati.

Kupac može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija bez navođenja razloga da odustane od ugovora.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata AU „Oaza zdravlja“ od strane kupca.

Ako kupac ostvari pravo na odustajanje od ugovora smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača.

AU “Oaza zdravlja” je dužna da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primila od Kupca, uključujući i troškove isporuke a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje.

AU „Oaza zdravlja“ može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu AU „Oaza zdravlja“, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Kupac je dužan da vrati robu AU„Oaza zdravlja“ ili licu ovlašćenom od strane AU „Oaza zdravlja“, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje.

Kupac snosi isključivo direkte troškove vraćanja robe.

Kupac obrazac: „Izjava o odustajanju od Ugovora“ može preuzeti sa internet sajta oazazdravlja.rs i saglasnošću sa ovim uslovima korišćenja smatra se da je kupac obavešten o ovom dokumentu kao i da je preuzeo isti.