Reklamacije

Reklamaciju na robu kupljenu preko internet sajta AU “Oaza zdravlja” kupac može da izjavi usmeno u objektu AU Oaza zdravlja” Ogranak XXVI, Dr.Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, telefonom 063/110-58-04, pisanim putem AU “Oaza zdravlja” Ogranak XXVI, Dr. Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, elektronskim putem na e-mail reklamacije@oazazdravlja.rs isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.
 
Apotekarska ustanova “Oaza zdravlja” je dužna da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da ih čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije kupca.
UA “Oaza zdravlja”  je dužna da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.


Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacija, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.
AU „Oaza zdravlja“ je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju.


Odgovor AU “Oaza zdravlja” na reklamaciju kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.


AU„Oaza zdravlja“ je dužna da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca.
Ukoliko AU “Oaza zdravlja” iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.


Nemogućnost kupca da dostavi AU „Oaza zdravlja“ ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.


AU “Oaza zdravlja” je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na kupca.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca pretpostavlja se da je nesobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.


Kupac koji je obavestio AU “Oaza zdravlja” o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od AU “Oaza zdravlja” da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Ukoliko postoji nesaobraznost robe, kupac je posle prihvaćene reklamacije može vratiti o trošku AU „Oaza zdravlja“ putem kurirskih službi sa kojom AU „Oaza zdravlja“ ima zaključen ugovor, a to je Post Express (www.postexpress.rs), Bex Express (www.bex.rs), D Express (www.dexpress.rs), City Express (www.cityexpress.rs) ili lično doneti u AU „Oaza zdravlja“ u Beogradu, Ul.dr. Milutina Ivkovića 2a.


Kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sl. .
Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe. Kupac, po zakonu, nema pravo na reklamaciju robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja i zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke
Odgovor AU „Oaza zdravlja“ na reklamaciju kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.


Ovlašćena osoba AU “Oaza zdravlja” za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane kupca koji je robu kupio preko internet sajta AU “Oaza zdravlja”, u reklamacioni list koji daje/dostavlja kupcu unosi sledeće podatke: ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.


Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija.
Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane AU “Oaza zdravlja” koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka.


Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.
O odluci reklamacije ovlašćeno lice obaveštava kupca pisanim putem ili slanjem obaveštenja elektronskim putem.
Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret AU “Oaza zdravlja”.